تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1383 
الهیات - فلسفه تطبیقی 
مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم 
 
فوق لیسانس 
1376 
فلسفه و کلام اسلامی 
مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم 
 
خارج